GitLab镜像手册
[Toggle navigation](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/hou_ji.md)
* [](http://www.websoft9.com) * [](https://www.gitlab.com/) * [](http://www.websoft9.com/support) * [概述](#introduction) * [镜像组成](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/README.md#1) * [安装方式说明](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/jing_xiang_zu_cheng.md#101) * [服务器配置要求](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/jing_xiang_zu_cheng.md#102) * [关于中文版](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/jing_xiang_zu_cheng.md#103) * [镜像获取并验证](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/jing_xiang_zu_cheng.md#2) * [开始安装和配置GitLab](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/jing_xiang_huo_qu_bing_yan_zheng.md#3) * [常用账号与密码说明](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/kai_shi_an_zhuang_he_pei_zhi_gitlab.md#4) * [备份](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/chang_yong_zhang_hao_yu_mi_ma_shuo_ming.md#5) * [服务快照自动备份](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/bei_fen.md#501) * [手工本地备份](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/gitlabchang_jian_wen_ti.md#502) * [升级](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/bei_fen.md#6) * [如何远程登录和FTP?](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/sheng_ji.md#7) * [Linux系统(CentOS,Ubuntu,AliyunLinux)](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/ru_he_yuan_cheng_deng_lu_he_ftp.md#701) * [Windows系统](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/ru_he_yuan_cheng_deng_lu_he_ftp.md#702) * [如何重启或关闭服务?](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/ru_he_yuan_cheng_deng_lu_he_ftp.md#8) * [如何进行域名设置?](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/ru_he_zhong_qi_huo_guan_bi_fu_wu_ff1f.md#9) * [步骤一、域名解析](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/ru_he_jin_xing_yu_ming_she_zhi_ff1f.md#901) * [步骤二、修改Gitlab配置文件](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/ru_he_jin_xing_yu_ming_she_zhi_ff1f.md#902) * [如何开启HTTPS访问?](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/ru_he_jin_xing_yu_ming_she_zhi_ff1f.md#10) * [如何配置SMTP邮件设置?](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/ru_he_kai_qi_https_fang_wen_ff1f.md#11) * [GitLab常见问题](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/ru_he_pei_zhi_smtp_you_jian_she_zhi_ff1f.md#12) * [如何解决502错误提示?](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/gitlabchang_jian_wen_ti.md#1201) * [如何修改镜像的端口号?](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/gitlabchang_jian_wen_ti.md#1202) * [GitLab官方支持资源](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/gitlabchang_jian_wen_ti.md#13) * [历史版本镜像](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/gitlabguan_fang_zhi_chi_zi_yuan.md#14) * [镜像组成](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/li_shi_ban_ben_jing_xiang.md#1401) * [默认账号](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/li_shi_ban_ben_jing_xiang.md#1402) * [重启服务命令](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/li_shi_ban_ben_jing_xiang.md#1403) * [修改IP路由](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/li_shi_ban_ben_jing_xiang.md#1404) * [域名配置](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/li_shi_ban_ben_jing_xiang.md#1405) * [后记](export/gitlabjing_xiang_shou_ce/li_shi_ban_ben_jing_xiang.md#15)
Last modified 4yr ago
Copy link